ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
องค์ความรู้
 
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ      
  ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ.2554 (27/05/2554)
  รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551(ไทย-อังกฤษ) ตามสายงาน ประเภท และระดับตำแหน่ง
  คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
  นร 0207/ว168 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2544 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  นร 0107/ว118 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2540 เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ฝ่ายสวัสดิการ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างต่างประเทศ พ.ศ.2549
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานองค์การระหว่าประเทศ พ.ศ.2548
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2528
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว10 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2551 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว6 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว19 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว25 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว29 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว38 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว21 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
กลุ่มวินัย
  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 พ.ศ.2539 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2534 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษวินัย
  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
  พระราชบญัญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502
  พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว19 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เและงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรื่อง การรับโอนและบรรจุกลับ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0705/ว7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0711/ว12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 เรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่ม
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการและการบรรจุและแต่งตั้งผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้ว
  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0711/ว8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว
     
     
     
     
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768