ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  ข่าวแจ้งเวียนของหน่วยงาน 
 
 
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี  (8 มิ.ย. 2559) 
 •  
 • ทดสอบ  (27 พ.ค. 2559) 
 •  
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  (16 ต.ค. 2558) 
 •  
 • แบบฟอร์มใบสมัครโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติฯ (สำหรับผู้ได้รับการอนุมัติรายชื่อแล้ว)  (27 ม.ค. 2558) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   (23 ม.ค. 2558) 
 •  
 • ประกาศเรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556  (17 ม.ค. 2557) 
 •  
 • รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเและดีมาก  (13 ม.ค. 2557) 
 •  
 • รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  (6 ธ.ค. 2556) 
 •  
 • การปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  (25 ต.ค. 2556) 
 •  
 • การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา  (6 ก.ย. 2556) 
 •  
 • ประกาศผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒)  (16 ส.ค. 2556) 
 •  
 • ขอแจ้งเวียนข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (2 ส.ค. 2556) 
 •  
 • ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) ของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต  (1 ส.ค. 2556) 
 •  
 • ประกาศผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  (25 ก.ค. 2556) 
 •  
 • ด่วนที่สุด ตรวจสอบประวัติพนักงานราชการ  (1 ก.ค. 2556) 
 •  
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ วันเดือน ปี เกิด ของลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557  (28 มิ.ย. 2556) 
 •  
 • ขอเชิญสมัครเป็นสามาชิกสโมสรกีฬาราชเทวี  (19 มิ.ย. 2556) 
 •  
 • ขอความร่ีวมมือ และรายงานผลการดำเนินการโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) ครั้งที่ 2  (11 มิ.ย. 2556) 
 •  
 • การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์  (4 มิ.ย. 2556) 
 •  
 • ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  (10 พ.ค. 2556) 
 •  
  [ 1 ][ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>
   
   
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768