ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  ข่าวฝึกอบรม 
 
 
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (21 ต.ค. 2563) 
 •  
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง  (20 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector #2 จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  (19 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 8 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ  (19 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  (19 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร และหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001: 2013 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2564  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (14 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) โดย สวทช.  (14 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12 (ผู้บริหาร) และการขยายเวลารับสมัครหลักสูตรฯ  (9 ต.ค. 2563) 
 •  
 • การเตรียมรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564  (8 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (2 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding (เชิงปฏิบัติการ) และแนวการแก้ปัญหาด้านเอกสาร จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 (PPPs for Executives Program: PEP)  (2 ต.ค. 2563) 
 •  
 • การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 หลักสูตร Sirindhom Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program  (2 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  (1 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่งาน White-Hat Hackers  (1 ต.ค. 2563) 
 •  
  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] ถัดไป>>
   
   
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768