ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563  (20 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ตรวจสอบรายชื่อ และวัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (19 ต.ค. 2563) 
 •  
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าศึกษา (1) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในปี 2563 และปี 2564 และ (2) นักศึกษาชั้นปริญญาโท และชั้นปริญญาเอก เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564  (15 ต.ค. 2563) 
 •  
 • การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  (14 ต.ค. 2563) 
 •  
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 47 รายการ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2564  (8 ต.ค. 2563) 
 •  
 • การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.  (7 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564  (6 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (1 ต.ค. 2563) 
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  (30 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อการพัฒนารูปแบบการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  (28 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  (28 ก.ย. 2563) 
 •  
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ประจำเดือนกันยายน 2563)  (28 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (22 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  (22 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ  (18 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563  (18 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)  (17 ก.ย. 2563) 
 •  
  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] ถัดไป>>
   
   
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768