ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ลูกจ้างประจำ
       
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
คำสั่ง ที่ ลจ 7/2557 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอาย(12/03/2557)
คำสั่ง ที่ ลจ 54/2556 เรื่อง แก้ไขและยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ(เฉพาะราย) (01/08/2556)
คำสั่ง ที่ 29/2556 เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (13/02/2556)
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 (13/02/2556)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
ระเบียบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2544
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2550
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2551
คำสั่ง ที่ 891/2550 เรื่อง มอบอำนาจเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
   
หนังสือเวียน (กรมปศุสัตว์)/หนังสือเวียน (ส่ำนักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลัง)
ตรวจสอบความถูกต้องของ วันเดือน ปี เกิด ของลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 (28/06/2556)
ว 31 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2556 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ (14/05/2556)
ขอแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (05/04/2556)
แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) (11/09/2555)
  - แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) (04/09/2555)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นราชการครบเกษียณอายุ (22/08/2555)
การแต่งตั้งลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่ง (12/06/2555)
ขอแจ้งเวียนตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำครบกำหนดเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 (18/05/2555)
ขอแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (20/03/2555)
  - คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ
  - แบบฟอร์ม
ขอแจ้งเวียน เรื่องแบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำฯ (20/09/54)
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (05/11/2553)
ว 73 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (12/09/2555)
ว 21 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (15/07/2553)
ว 83 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ว 46 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ว 44 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ- ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ว 22 ช้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ว 40 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ว 38 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
  - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน-ประทับตรา
  - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ-ประทับตรา
  - กลุ่มงานสนับสนุน-ประทับตรา-แก้2-91%
  - บัญชีกลุ่มค่าจ้าง-ประทับตรา
  - กลุ่มงานช่าง
ว 296 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ(02/09/2553)
   
หน้า 1 2 
   
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768