ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
KM กองการเจ้าหน้าที่
ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
ปีที่ดำเนินการ
1 การจัดทำกระบวนงานการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพ
ฝ่ายสวัสดิการฯ
 
2555
   
2 รูปภาพกิจกรรม
กองการเจ้าหน้าที่
 
2555
   
 
3 การเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (รจพ.)
ฝ่ายทะเบียนประวัติ
 
 
2554
   
 
4 รูปภาพกิจกรรม
กองการเจ้าหน้าที่
 
2554
   
 
ผลงานวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่
ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
ปีที่ดำเนินการ
1 การศึกษาเกณฑ์ประเมินค่างาน ปศจ. 2553
นางศศิธร จารุพงศกร
นายธีระศักดิ์ ดำทองสุกุ
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
 
2556
           
2 คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นายสัตวแพทย์ชำนาญการ) ของกรมปศุสัตว์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
นางสาวเข็มทอง แก้วอนุ
 
2556
3

การสำรวจความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารกรมปศุสัตว์
สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและสูง

- ภาคผนวก

นางสาวธัญนันท์ สินชัย
 

2556

4

การติดตามผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่" กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556- ภาคผนวก

นางภัทรวรรณ ล่ำดี
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
 

2556
5 การศึกษาวิเคราะห์ การเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในช่วง 5 ปีข้าหน้าง
นายศิริ พรรณศิริ
 
2551
   
 
6 การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ
จากระบบ DPIS ของ ก.พ.
นายศิริ พรรณศิริ
 
2551
   
 
7 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
นางจิราภรณ์ จินดาสงวน
 
2550
   
 
8 คู่มือมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ของข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์
นางจิราภรณ์ จินดาสงวน
 
2550
   
 
9 คู่มือการจัดทำแบบประเมินบุคคลและผลงาน
ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2
นายอติพล บำรงพงษ์
 
2551
   
 
10 คู่มือบริหารงานลูกจ้างประจำ
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
 
2549
ผลงานวิชาการ
ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
บทคัดย่อ
ฉบับเต็ม
ปีที่ดำเนินการ
1 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ปี 2552
นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
 
2553
   
 
2 คู้มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
 
2553
   
 
   
 

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768