ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
การประดัับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยากร์
หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
   
       
ความหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี
สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
1.

ลำดับชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มงกฎไทยและช้างเผือกที่จะขอพระราชทานสลับกันไปตั้องแต่ชั้นตราเริ่มต้นไปจนถึงชั้นตราสูงสุดรวม 16 ชั้นตรา คือ
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย อักษรย่อ ร.ง.ม.
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก อักษรย่อ ร.ง.ช.
ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย อักษรย่อ ร.ท.ม.
ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก อักษรย่อ ร.ท.ช.
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ บ.ม.
ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ บ.ช.
ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ จ.ม.
ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ จ.ช.
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ ต.ม.
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ต.ช.
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย อักษรย่อ ท.ม.
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ท.ช.
ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างมงกุฎไทย อักษรย่อ ป.ม.
ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ป.ช.
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อักษรย่อ ม.ว.ม.
ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก อักษรย่อ ม.ป.ช.

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มี 7 ชั้นตรา
คือ ขั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ป.ภ.
ขั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ท.ภ.
ชั้นที่ 3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ต.ภ.
ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ จ.ภ.
ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ บ.ภ.
ชั้นที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ท.ภ.
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ อักษรย่อ ร.ง.ภ.

3. เหรียญจักรพรรดิมาลา คือเหรียญสำหรับพระราชทานให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
4. เหรียญจักรมาลา คือเหรียญสำหรับพระราชทานให้แก่ผู้ที่มียศทหารหรือตำรวจ ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ ทั้งต้องเป็นผู้ที่รับราชการ ประจำการ หรือในกองประจำการ รวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768