ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ข้อมูลการติดต่อ
       

ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์ 02-6534434 , 02-6534444 ต่อ 2112-2153 ; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
เว็บไซต์ : www.dld.go.th/person

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
กลุ่ม/ฝ่าย                       ชื่อ-สกุล
ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
นายพนม มีศิริพันธุ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.
0-2653-4444 ต่อ 2112-2113       
Email : person@dld.go.th

ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์

นางสุวีณา พันธุ์ฤทธิ์
นางรวีวรรณ มรรควิน
นางสาวเดือนรุ่ง สุขนุ่ม
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นายอณัณย์ สาถ้ำ
นางสาวพัชนินทร์ ซ้ายหั่น
นางสาวแพรวพราว มายะนันท์
นายโอภาส ศรีจันทร์
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นายเวทย์ เบ็งจันทึก
นายตี๋ แสงเพ็ชร

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143    
Email : person3@dld.go.th

ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์

นายศิริ พรรณศิริ
นางสาวเรียมปิยดา พงศ์สวัสดิ์
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวสุวิชญา ทันตะการ
นางจินตนา มากพุ่ม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางพเยาว์ รักสนอง
นางสาวอรอนงค์ อ้างอิง
นางสาวนฤมล มันทากาศ
นางสาววนิดา ลอสวัสดิ์
นางสาวจิราภัทร จันปุ่ม
นางสาวพัชชา มีเหม็ง
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม
นายอัศม์กร ฉัตรสุมามาลย์

ฝ่ายสรรหาสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-133
Email : person2@dld.go.th
ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์

นางอัจฉราพร ห่วงนิกร
นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางจิราภรณ์ จินดาสงวน
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นายอัครเดช รัตนวิไล
นางสาวสุนิภา ดิษฏาวีระวัฒน์
นางวราภรณ์ ภูศรี
นางสุมาลี อัศววิวัฒน์พงศ์
นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางสาวรัตติกาล กันทะวงศ์
นางสาววิศนี จิโนวัน
นายนนท์ ทัศนเมธิน
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email : person1@dld.go.th
ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์
นายธีระศักดิ์ ดำทองสุก
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางสาวเข็มทอง แก้วอนุ
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร.
0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email : hrd_dld@dld.go.th
ชั้น 1 ตึกอุศุภราช

นางภัทรวรรณ ล่ำดี
นางวาสินี พุกจินดา
นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นางสาวหทัยทิพย์ อภิวงศ์งาม
นายธนกร ซิ้มเกษม
นางนวภรณ์ สนศิริ
กลุ่มวินัย โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : person6@dld.go.th
ชั้น 1 ตึกอุศุภราช

นายวรฉัตร วิรัชลาภ
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายปวีณา พจน์สมพงส์
นายสิริภพ เดชพันธุ์
นางสาวสมฤดี กิริมิตร
นายอานนท์ ชนประชา

ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ
2125     
Email : person4@dld.go.th
ชั้น 1 ตึกอุศุภราช

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางสาวมัสยา ศรีเศรษฐา
 
   
 
 
 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768