ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
อำนาจหน้าที่
 

กองการเจ้าหน้าที่มีฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

         ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณและเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง

 

         กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

1. ศึกษา วิเิคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบงาน โครงสร้า้งและวางแผนอัตรากำลัง

2. ศึกษา วิเคราะห์  เพื่อจัดทำแผนการประเมินบุคคล

3.ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของกรม และประเมินบุคคล

 

        ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

1. ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล

2. ดำเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ กลยุทุธ์การบริหารงานบุคคล

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก ทั้งของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำยืนยันยอด ค่าจ้างชั่วคราว บัญชีถือจ่าย ค่าจ้างประจำ – ชั่วคราว การพิจารณาความดีความชอบของ ลูกจ้าง

 

         ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. ศึกษา วิเิคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคน

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการและลูกจ้าง การควบคุมวันลา การพิจารณาบำเหน็จความชอบ

    การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

3. จัดทำสารสนเทศบุคคลและโครงสร้างองค์กร

 

         ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

1. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการและ ลูกจ้าง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์

 

         กลุ่มพัฒนาบุคลากร

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รูปแบบ เทคนิควิธีการ และการหาความจำเป็นในการกำหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร

2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ การจัดทำรายงานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพัฒนาหลักสูตร

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาของ ข้าราชการภายในประเทศ

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล 

 

         กลุ่มวินัย

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของกรมปศุสัตว์

2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อป้องกัน การกระทำผิดทางวินัย

 

 

 

 

 

   
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768