ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554-2556
           การมองถึงเรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนราชการในอดีตที่ผ่านมา อาจมองเห็นไม่ค่อยเป็นรูปธรรมและไม่ค่อยมุ่งตรงไปที่บุคคลมากนัก จะเป็นการมองข้ามผ่านเป็นแบบผิวเผิน การคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ก็ไม่ชัดเจน ซึ่งขัดแย้งกับการบริหารจัดการที่ทางทฤษฎี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง "คน" ว่ามีความสำคัญมากกว่า M อื่น ๆ ใน 4 สำหรับการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันรัฐจะเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลในแนวใหม่ โดยเป็นโฉมใหม่ของเรื่องการบริหารงานบุคคล

           โดยเมื่อวันที่ 27  กันยายน 2553  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.พ.  ครั้งที่ 9/2553 ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง  "ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. 2554 -  2556"  ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์รวม 4 ด้าน ได้แก่

           ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านการทำงาน   ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

           ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านส่วนตัว ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจัดเวลาการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้ข้าราชการมีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุข  มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

           ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร การมีจิตสาธารณะเพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน   มีความสามัคคี มีความรักและความภาคภูมิใจในองค์กรที่ปฏิบัติงาน

           ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและบริหารจัดการทางการเงินและการจัดสวัสดิการของส่วนราชการเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554-2556 (18/01/2554)
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554-2556 (18/01/2554)
หลักคุณภาพชีวิต
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2553-2555 (กรมปศุสัตว์) (07/04/2554)
รายงานผลแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำปี 2553-2555(กรมปศุสัตว์)(08/10/2554)
   
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768