ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ความเสมอภาคหญิงชาย

ความเสมอภาคหญิงชาย

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล โดยมาตรา 30 กำหนดว่า “บุคคลย่อม
เสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และมาตรา 80 กำหนดว่า “รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างสตรีและบุรุษ และพยายามลดความเหลื่อมล้ำที่ไม่เป็นธรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โดยมีมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำหนด ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไป จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) ในหน่วยงาน โดยให้มีหน่วยงานระดับสำนัก / กอง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708/ว3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2545)


 • แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2555-2559
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708/ ว3 ลว. 11 เมษายน 2545 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร
  ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 68/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายและจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
  ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 69/2555 เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 70/2555 เรื่อง จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 312/2555 เรื่อง จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • รายงานการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554
 • แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559
 • แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2554
 • การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย...
 • ทฤษฏีการเมือง ที่พยายามทำความเข้าใจกับปัญหาความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย
 • การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

 •  
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768