ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำเหน็จบำนาญ

:: แบบฟอร์ม

 • แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
  แบบ 5300 / แบบ 5302 / แบบ 5309 / แบบ 5313
 • แบบขอรับเงินช่วยเหลือ (เงินก้อน)
 • แบบฟอร์ม แบบขอรับเงินจากกองทุน (แบบ กบข รง 008/1/2551)
 • แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ และหรือบำเหน็จตกทอดพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313)
 • แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)
 • แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) กรณีต้องการแก้ไข
 • ใบมอบฉันทะ
 • :: พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 • พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
 • พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 16)
 • พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)
 • พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 18)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 19)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 21)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 22)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 4)
 • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 6)
 • พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
 •  
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768