ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
สวัสดิการกรมปศุสัตว์

ระเบียบต่าง ๆ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2548
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2549
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจัดร้านค้าสวัสดิการ พ.ศ. 2549
 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการกรมปศุสัตว์ผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2551
 • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
 • การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
 • สวัสดิการที่อยู่อาศัย

 • การให้กู้ยืม "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" (04/02/2556)
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง มอบอำนาจในการลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (13/02/2555)
 • การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ (13/02/2555)
 • โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐสังกัดกรมปศุสัตว์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (30/06/54)
 • การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก" (25/05/54)
 • การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" (15/02/54)
 • แจ้งสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ธอส. (04/06/53)
 • แจ้งสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ธอส.(04/05/53)
 • ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกรมปศุสัตว์ เรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ฉบับแก้ไขเพื่มเติม ครั้งที่ 1 (11/01/53)
 • คำสั่งมอบหมายการออกหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการบ้าน ธอส.- กบข.) (10/06/51)
 • มอบอำนาจในการลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (สวัสดิการสินเชื่อ 100% และสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
 • การให้ความช่วยเหลือ

 • การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กรมธรรม์อุบัติเหตุ ปี 2557

 • หนังสือเวียนแจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เอาประกันภัย ปี 2557 (03/03/2557)
 • รายชื่อผู้เอาประกัน ปี 2557 (03/03/2557)
 • ตารางกรมธรรม์ 1 ปี 2557 (03/03/2557)
 • แบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันภัย

 • หนังสือเวียนแจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เอาประกันภัย ปี 2556 (26/03/2556)
 • รายชื่อผู้เอาประกัน ปี 2556 (26/03/2556)
 • ตารางกรมธรรม์ 1 ปี 2556 (26/03/2556)
 • แบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ (15/08/2555)
 • สวัสดิการอื่น ๆ

 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการอาวุธปืน (08/01/2556)
 • การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้ข้าราชการ ระยะที่ 2 (03/12/2555)

 •  
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768