ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2557
 
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์     (16 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • การตัดโอนภารกิจงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    (16 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • เสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557    (16 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์    (9 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (5 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM FORUM" กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานรอบ 12 เดือน    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 758/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และแก้ไขประกาศคณะกรรมการฯ(แก้ไขเฉพาะราย)    (29 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนฯ    (29 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์    (29 ส.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศเพิ่มเติมวันยื่นเอกสารตำแหน่งนายสัตวแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นำเอกสารมายื่นที่ฝ่ายสรรหาฯ กกจ. ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔ ตึกวิจิตรพาหนการ(สอบสัมภาษณ์)    (14 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (9 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิัติการ    (23 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (20 มิ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2558    (4 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัดระดับและอบรมภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับ Liberty English Language Institute    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์(Ethical DNA:DLD) หลักสูตร มิติใหม่ : มาตรฐานข้าราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล(สำหรับระดับปฏิบัติในสังกัดส่วนกลางทุกหน่วยงาน)    (19 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more ฟรี    (28 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Towards Green Gowth with Waste Utilization    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Antimicrobial Resistance and Foodborne Diseases Associated with Livestock: Mechanisms,Diagnosis and Cotrol    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมารฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช    (8 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 100    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 35    (17 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 9    (1 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5    (2 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (16 ก.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่ง    (1 ส.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (1 ส.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD) (จำนวน 20 ภาพ) 3 ก.ย. 2557)

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD) (จำนวน 16 ภาพ) 22 ส.ค. 2557)

  ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (14 มีนาคม 2557) (จำนวน 16 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 1 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image