ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2564 (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563 ครั้งที่ 2/2563 (จำนวน 7 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563    (20 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ตรวจสอบรายชื่อ และวัน เดือน ปีเกิด ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    (19 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าศึกษา (1) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในปี 2563 และปี 2564 และ (2) นักศึกษาชั้นปริญญาโท และชั้นปริญญาเอก เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 47 รายการ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2564    (8 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.    (7 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564    (6 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    (1 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี    (30 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการเพื่อการพัฒนารูปแบบการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ    (28 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563    (28 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ประจำเดือนกันยายน 2563)    (28 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    (22 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563    (22 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (18 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญหน่วยงานร่วมส่งบุคลากรเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563    (18 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน    (17 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    (17 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)    (17 ก.ย. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง     (28 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์    (23 ก.ย. 2563)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    (30 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (12 มี.ค. 2563)
 •  
   
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (5 มี.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (17 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล    (29 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (20 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ    (16 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา    (15 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • แจ้งลำดับรายชื่อตามห้องสอบ และอาคารสอบ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (13 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) ของกรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการจำนวน 6 อัตรา    (18 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ    (20 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป    (13 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (9 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา    (21 มี.ค. 2562)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    (21 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง    (20 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance for Public Sector #2 จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย    (19 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่น 8 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ    (19 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.    (19 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร และหลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 3.0.1 และ ISO/IEC 27001: 2013 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2564    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    (15 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) โดย สวทช.    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 12 (ผู้บริหาร) และการขยายเวลารับสมัครหลักสูตรฯ    (9 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • การเตรียมรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564    (8 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    (2 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (2 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในระบบ e-Gp สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding (เชิงปฏิบัติการ) และแนวการแก้ปัญหาด้านเอกสาร จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (2 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 (PPPs for Executives Program: PEP)    (2 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 หลักสูตร Sirindhom Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program    (2 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    (1 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่งาน White-Hat Hackers    (1 ต.ค. 2563)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563    (4 ส.ค. 2563)
 •  
   
 • การเรียนบรรจุเข้ารับราชการ กรมปศุสัตว์    (2 มิ.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (28 เมษายน 2563)    (29 เม.ย. 2563)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (14 ต.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (15 ก.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)    (24 ก.พ. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (28 ม.ค. 2563)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (13 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    (6 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 511 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image