ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2559
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • กิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ. นครราชสีมา (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิตินาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2559    (2 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล    (23 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด    (23 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (23 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 2560    (22 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่น ทางการเกษตรประจำปี 2559    (22 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน    (22 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560    (22 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • แจ้งเวียนรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา    (21 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับควบ)    (21 พ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (30 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22    (1 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4    (1 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     (24 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • การสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    (24 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช    (17 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร     (17 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)    (15 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6    (9 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ    (18 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    (17 ต.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 50 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image