ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2558
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (ชั้นสายสะพาย) ปี พ.ศ. 2557    (25 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • การทำประชาพิจารณ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ    (25 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • คู่มือการเข้าใช้ระบบบุคลากรโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ระบบ DPIS)    (23 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • มอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย    (23 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น    (19 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2558    (19 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558    (19 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้    (10 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2558    (9 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาในโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม    (9 มี.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (27 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี ,ป.โท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (24 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (9 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และนักจัดการงานทั่วไป    (19 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (28 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (5 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)    (23 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (8 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (1 ธ.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง"    (16 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ    (11 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ 2558    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558    (23 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2558 รุ่นที่ 14 (ขยายเวลาถึงวันที่ 27 ก.พ. 2558)    (17 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน"    (16 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ    (11 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • สัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    (4 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558    (2 ก.พ. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29
  จำนวน 22 ภาพ วันที่ 26 ก.พ. 2558

  ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 28
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2557

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมปศุสัตว์
  จำนวน 10 ภาพ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 28 คน  
  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image