ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กุมภาพันธ์ 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (จำนวน 1 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (จำนวน 6 ภาพ)
 •  
     
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2560" (จำนวน 115 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำ    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากอายุราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560    (15 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ     (15 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560    (14 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง    (8 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • การจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (8 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560    (8 ก.พ. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รัยสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (19 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (30 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Researt Manager : RM)" รุ่นที่ 10-13    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • การรับสมัครคัดเลือกเพื่อนรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2560    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์"    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย ประจำปี 2560    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560    (16 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16    (15 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ)    (8 ก.พ. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 1,013 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image