ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2562
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2561

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • พิธีเปิดการใช้บัตรประจำตัวของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Card (จำนวน 32 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ผ่านตัวชี้วัด "ระดับสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" (จำนวน 69 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมตัวแทนคณะอนุกรรมการออกตรวจติดตามฯ กิจกรรม 5 ส ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 (จำนวน 12 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธันวาคม 2562)    (12 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (4 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง    (3 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    (3 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร    (3 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ธันวาคม 2562)    (3 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์    (28 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563    (26 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ผลการออกรางวัลสลากกาชาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562    (26 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)    (26 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563    (26 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    (25 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (25 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนาประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการ    (25 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดโดยสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ จัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ    (21 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563    (20 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (19 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ    (19 พ.ย. 2562)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์    (14 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการจำนวน 6 อัตรา    (18 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ    (20 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป    (13 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (9 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (4 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (23 พ.ย. 2561)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (5 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (8 ส.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศสุัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (8 ส.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561    (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ประการศกรมปศสุัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (25 เม.ย. 2561)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน    (28 มี.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (2 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (11 ม.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (25 ธ.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8-11"     (12 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 122 และรุ่น 124    (11 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management Level #2    (4 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    (4 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 6"    (2 ธ.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2563 ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค จำนวน 83 หลักสูตร จัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (29 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (2) จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร    (28 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)    (27 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2 และหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    (25 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ จัดโดยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    (22 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 33 หลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    (21 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58    (20 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 76 (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 จัดโดยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    (20 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์    (8 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563    (7 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการขายทอดตลาด จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (31 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชิสิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 19    (29 ต.ค. 2562)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (13 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ    (6 พ.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 488 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image