ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2557
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 758/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ และแก้ไขประกาศคณะกรรมการฯ(แก้ไขเฉพาะราย)    (29 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนฯ    (29 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์    (29 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • จัดทำแผนและรายงานผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558    (28 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • คำชี้แจงรายละเอียดโครงการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง,หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางของกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันสัตว์ลำพญากลาง    (26 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกหญ้าให้กระทิง ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา    (20 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557    (20 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • แบบฟอร์ม3.1/3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ2/2557    (19 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557    (19 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามแผนและเส้นทางความก้าวหน้า (Career Part) โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง,หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางของกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 1     (15 ส.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศเพิ่มเติมวันยื่นเอกสารตำแหน่งนายสัตวแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นำเอกสารมายื่นที่ฝ่ายสรรหาฯ กกจ. ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔ ตึกวิจิตรพาหนการ(สอบสัมภาษณ์)    (14 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (9 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิัติการ    (23 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (20 มิ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์(Ethical DNA:DLD) หลักสูตร มิติใหม่ : มาตรฐานข้าราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล(สำหรับระดับปฏิบัติในสังกัดส่วนกลางทุกหน่วยงาน)    (19 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more ฟรี    (28 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Towards Green Gowth with Waste Utilization    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Antimicrobial Resistance and Foodborne Diseases Associated with Livestock: Mechanisms,Diagnosis and Cotrol    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมารฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช    (8 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน     (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม)    (3 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (16 ก.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่ง    (1 ส.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (1 ส.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD) (จำนวน 16 ภาพ) 22 ส.ค. 2557)

  ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (14 มีนาคม 2557) (จำนวน 16 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ครั้งที่ 1 (จำนวน 20 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 209 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image