ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2562
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2561

 
   ภาพกิจกรรม
 
 • โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อสวัสดิการ (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (จำนวน 12 ภาพ)
 •  
     
   
 • ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2/2562 (จำนวน 22 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • สมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    (10 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัท ไทยยามาฮ่า เพื่อสวัสดิการฯ    (9 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานในต่างประเทศ    (9 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    (9 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • การเสนอชื่อบุคคล และขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    (7 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16    (7 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • สรุปผลการดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงประเภทนิติบุคคล (เบื้องต้น)    (4 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 13/2562 เรื่อง รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์    (3 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    (3 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค    (30 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารในกรมปศุสัตว์ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562    (30 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร SCGI Master Program    (30 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • แผนอัตรากำลังเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ กรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • การบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง ในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญ    (23 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (13 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563    (13 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • รายชื่อผู้แทนของหน่วยงานผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562    (13 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ (แก้ไขเฉพาะราย)    (10 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (10 ก.ย. 2562)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนข้าราชการจำนวน 6 อัตรา    (18 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ    (20 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป    (13 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (9 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (4 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (23 พ.ย. 2561)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (5 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (8 ส.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศสุัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (8 ส.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561    (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ประการศกรมปศสุัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (25 เม.ย. 2561)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน    (28 มี.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (2 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (11 ม.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (25 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (12 ธ.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 188 จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ    (3 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    (3 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร    (3 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์อบรมด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร จัดโดยบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด    (1 ต.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย"    (30 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • การขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 หลักสูตร SCGI Master Program    (30 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุมรุ่นที่ 4    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 6"    (27 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "AI for Thai: Thai AI Service Platform" หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)    (26 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2    (26 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    (26 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย - แผนปัจจุบันและแผนไทย    (23 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit 2019    (23 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019    (23 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร Digital Network Advantage (DNA) รุ่นที่ 5    (17 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโดยบริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำกัด    (17 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโดยสถาบันพระปกเกล้า    (16 ก.ย. 2562)
 •  
   
 • การรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)    (13 ก.ย. 2562)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (17 มิถุนายน 2562)    (17 มิ.ย. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (21 มีนาคม 2562)    (21 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (18 มกราคม 2562)    (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์ (25 ตุลาคม 2561)    (31 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (19 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์     (14 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (24 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (16 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ข้อมูลการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมปศุสัตว์    (23 ม.ค. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร    (28 ส.ค. 2562)
 •  
   
 • การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้ตามเดิม    (22 เม.ย. 2562)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (28 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 18 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image