ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2559
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 การประชุมชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2560 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 (จำนวน 11 ภาพ)
 •  
     
   
 • คณะกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 (Side visit) (จำนวน 21 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ"    (25 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564    (14 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดโครงการ/กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนิติกร    (11 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ผลการประเมินความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559    (11 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • การเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ    (8 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • แจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องวินัยและการรักษาวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559    (5 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต    (28 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559    (8 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • คำชี้แจงตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2559    (8 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙    (6 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตร "การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น" รุ่นที่ ๓    (6 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม    (5 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๒"    (5 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" ประจำปีงบประมาณ 2560    (1 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    (28 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ eGovernment Forum    (17 มิ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 20 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image