ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2557
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหาร ระดับสูง)    (25 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป    (24 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งหลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว์    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบบุคลากรโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS)    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • เลื่อนวันที่รายงานตัวตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 584/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ    (10 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • สอบราคาจ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2557    (7 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ 2/2557    (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก     (2 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • รายชื่อและตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับเลือกเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์    (1 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (9 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิัติการ    (23 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (20 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (30 พ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (26 พ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (26 พ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (2 เม.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Tell me more ฟรี    (28 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Towards Green Gowth with Waste Utilization    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Antimicrobial Resistance and Foodborne Diseases Associated with Livestock: Mechanisms,Diagnosis and Cotrol    (15 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมารฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช    (8 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน     (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม)    (3 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการภาคการเกษตรในระดับพื้นที่(ด้านการวางแผน)รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 8    (11 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ    (6 มิ.ย. 2557)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13    (21 พ.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (16 ก.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่ง    (1 ส.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (1 ส.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (3 มิ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)    (3 มิ.ย. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (14 มีนาคม 2557) (จำนวน 16 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน ครั้งที่ 1 (จำนวน 20 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 (จำนวน 16 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 834 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image