ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2558
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2557    (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2557    (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ตรวจสอบรายชื่อและวันเดือนปีเกิดของลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ด่วนที่สุด การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง    (11 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (11 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2557     (7 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557    (1 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy workplace) ครั้งที่ 1/2558    (1 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ)    (19 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (15 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน    (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (8 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (1 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (27 เม.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (23 เม.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558"    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • โครงการอบรมของบริษัทพีคเทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด    (19 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding )    (19 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Antimicrobial Resistance and Foodborne Diseases    (14 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ     (12 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)    (7 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     (1 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การทำแบบฟอร์มอิเล็ดทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 7    (1 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558    (1 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Phylogenetic Tree Reconstruction รุ่นที่ 5    (29 เม.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2558
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 23 เม.ย. 2558

  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29
  จำนวน 22 ภาพ วันที่ 26 ก.พ. 2558

  ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 28
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2557

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 94 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image