ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2558
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (3 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • แบบฟอร์ม ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558    (3 มี.ค. 2558)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร(สำนัก/กอง/หรือเทียบเท่า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ประจำปี 2558    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ข้อเท็จจริง 10 ปีระบบข้าราชการไทย    (24 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558    (23 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    (16 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา    (16 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    (11 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 วันที่13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น.    (10 ก.พ. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และนักจัดการงานทั่วไป    (19 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (28 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (5 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)    (23 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (8 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (1 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (28 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ 2558    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม    (25 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อบุคคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558    (23 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2558 รุ่นที่ 14 (ขยายเวลาถึงวันที่ 27 ก.พ. 2558)    (17 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน"    (16 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ    (11 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • สัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    (4 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558    (2 ก.พ. 2558)
 •  
   
 • การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ    (30 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (27 ม.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29
  จำนวน 22 ภาพ วันที่ 26 ก.พ. 2558

  ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 28
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2557

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมปศุสัตว์
  จำนวน 10 ภาพ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 252 คน  
  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image