ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2559
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประชุมหารือเพื่อพิจารณาเรื่อง การลาศึกษาต่อของข้าราชการ (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ในกระบวนงาน "การพัฒนาบุคลากร (On the job Training)" (จำนวน 26 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (จำนวน 3 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • เลื่อนการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘    (30 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘    (23 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)    (20 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปี 2559    (12 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • คู่มือการปฏิบัติงาน ผังกระบวนงาน ประจำปี พ.ศ.2559    (12 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559    (12 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับรางวัล    (4 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง    (29 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับผู้สมัครใหม่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมปศุสัตว์    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 •     (26 เม.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    (27 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๓    (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖    (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 31    (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนา "เรื่อง AMR genotype as a tool for AMR monitoring"    (25 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย    (12 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ    (12 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2559    (10 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5    (3 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ     (21 เม.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 568 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image