ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 (จำนวน 8 ภาพ)
 •  
     
   
 • การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 และ การบริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ (จำนวน 2 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (19 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ.2559    (19 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559    (19 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อและตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์    (18 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดรายบุคคลของงหัวหน้าส่วนราขการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    (17 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล    (12 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง    (12 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง    (10 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุุคคลของผู้บริหารรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560    (10 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560    (5 ม.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (19 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (30 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)    (13 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ)    (13 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)    (13 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)    (13 ม.ค. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักสิริพัฒนา    (22 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาเกษตรกรรม    (21 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22    (1 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4    (1 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     (24 พ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 741 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image