ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2557
 
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ    (18 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    (17 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551    (17 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ    (16 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก(รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.57)    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557(เพิ่มเติม)    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ด่วนที่สุด การเสนอชืี่อเทพีคู่หาบเงินในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2558    (8 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน ครั้งที่ 3    (4 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • แจ้งประชาสัมพันธ์สถานที่ลงทะเบียนพิธีรับเครื่องราชฯ 3 ธันวาคม 2557    (1 ธ.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (8 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (1 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (28 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ(เพิ่มเติม)    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ    (27 ต.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)    (4 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2558    (4 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9    (28 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558    (25 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9    (21 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    (19 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 - 25 พ.ย. 2557 ทางอินเทอร์เน็ต    (19 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร     (19 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 28 ประจำปี 2558    (14 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558    (3 ต.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 100    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 35    (17 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 9    (1 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5    (2 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 28
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2557

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมปศุสัตว์
  จำนวน 10 ภาพ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD)
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 3 ก.ย. 2557

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 717 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image