ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กุมภาพันธ์ 2558
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • แจ้งเวียนการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556    (30 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน    (30 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ1/2558    (27 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (UNDO)    (21 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • คู่มือการเข้าใช้ระบบบุคลากรโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ระบบ DPIS)    (16 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558    (15 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • การปรับระดับลูกจ้างประจำ    (13 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบคคลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ (เงินประจำตำแหน่ง,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ) (ว.10) ครั้งที่ 1/2558    (12 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์    (9 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • การดำเนินการเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557    (9 ม.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวามเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (28 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (5 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)    (23 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (8 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (1 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (28 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ    (30 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (27 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558    (27 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558    (27 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • แบบฟอร์มใบสมัครโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติฯ (สำหรับผู้ได้รับการอนุมัติรายชื่อแล้ว)    (27 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ    (22 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1"    (22 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม (สวทช.)    (22 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญคุลลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ"    (9 ม.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ ๔"    (9 ม.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 3    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 100    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 35    (17 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 9    (1 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5    (2 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 28
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2557

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมปศุสัตว์
  จำนวน 10 ภาพ วันที่ 4 ธ.ค. 2557

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD)
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 3 ก.ย. 2557

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 121 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image