ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กุมภาพันธ์ 2559
 
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก    (9 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • ประกาศ ขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2559    (8 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้เอาประกันภัย    (5 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559    (4 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2559    (3 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การจัดส่งข้อมูลบุคคลากรและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (25 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559    (18 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2558    (15 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ผอ.สำนักกองหรือเทียบเท่าและหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี)    (15 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปศข. 1 - 9 และ ปศจ.77จังหวัด)    (15 ม.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาลัยวิทยาลัย ครั้งที่ 15    (12 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (11 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • แบบชำระเงิน สำหรับให้หน่วยงานชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ Placement Test    (11 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด    (4 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ : ระดับกลาง (Pre-Intermediate) รุ่นที่ 1    (3 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     (2 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principles of Health Sciences Research and Social Sciences Research Ethics    (22 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 สาขาสัตวแพทยศาสตร์    (22 ม.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559    (21 ม.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2559 รุ่นที่ 15
  จำนวน 40 ภาพ วันที่ 10 ก.พ. 2559

  การประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
  จำนวน 7 ภาพ วันที่ 15 ม.ค. 2559

  พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘
  จำนวน 18 ภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 44 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image