ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2558
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ    (27 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญรับฟังปาธกถาพิเศษและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์    (25 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 34/2558 เรื่อง แก้ไขและยกเลิกคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) ครั้งที่ ๒    (25 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558    (24 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเเรียนเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์    (24 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ ๒/๒๕๕๘    (24 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา)    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ชี้แจงคำสั่ง เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (คำสั่งที่ ลจ ๗๑/๒๕๕๗ ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๗ และ คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๕๘ ลว ๑๓ ส.ค. ๕๘)    (19 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ 33/2558 เรื่อง แก้ไขและยกเลิกคำสั่งลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย)    (14 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย)    (14 ส.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ)    (19 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การจัดสรรทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562    (13 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจำปีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2558    (11 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558    (6 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6    (3 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" ประจำปีงบประมาณ 2558    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • โครงการ "สุขภาพดี...ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10"    (13 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่5สถาบันพระปกเกล้า    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศณษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔    (23 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่20(New Wave)    (22 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)     (19 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 14    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 32    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 4    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 47    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 12 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 2 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 146    (5 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 4    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  กองการเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม จ.ปทุมธานี
  จำนวน 33 ภาพ วันที่ 28 ก.ค. 2558

  KM DAY 2558 กองการเจ้าหน้าที่
  จำนวน 44 ภาพ วันที่ 2 ก.ค. 2558

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2558
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 23 เม.ย. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 569 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image