ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2560
 
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (จำนวน 33 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะกรรมการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4/2560 (จำนวน 9 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานและแนวทางศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (UIS) รุ่นที่ ๕ (จำนวน 16 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2560    (1 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560    (28 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ Y-MBA (หัวหมาก) รุ่นที่ ๒๑    (27 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2560    (25 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ    (25 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท    (24 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2560    (21 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (20 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • คู่มือการเข้าใช้ระบบบุคลากรโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (ระบบ DPIS)    (19 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙    (19 เม.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (28 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    (25 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (24 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรัเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ    (15 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต    (28 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รัยสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (19 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance     (27 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (24 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20    (21 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การอบรมหลักสูตร ๒     (20 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    (19 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ     (19 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • แจ้งอนุมัติบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการบำบัดโรคสัตว์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560    (19 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป    (10 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    (4 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21    (23 มี.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 377 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image