ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2559
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • เจ้าหน้าที่ ร่วมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 9/2559 (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2559 (จำนวน 32 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำเกณฑ์ประเมินค่างานระดับอำเภอ    (21 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    (18 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รายงานผลโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • การกำหนดตำแหน่งปศูสัตว์อำเภอ นักวิชาการสัตวบาล จากระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ    (13 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2558-2560    (10 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • พิจารณาผู้แทนคณะกรรมการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์    (7 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559    (7 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • สมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระกับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย    (5 ต.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (20 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (30 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร    (27 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ    (18 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อนเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 3"    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อนเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 3"    (17 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทำวิจัยเรื่อง     (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ILC และ OCC ประจำปีงบประมาณ 2560    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55    (5 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ     (5 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)    (23 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)    (23 ก.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 721 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image