ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
   
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว์ (จำนวน 63 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (จำนวน 6 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐    (22 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต    (21 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๐    (20 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑    (17 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการ    (16 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (15 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดและผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2559    (15 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561    (14 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (14 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ตรวจสอบความถูกต้องของวัน เดือน ปีเกิดของผู้ที่จะเกษียณในปีงบประมาณ 2561    (14 มี.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรัเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ    (15 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต    (28 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รัยสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (19 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (12 ต.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (30 ก.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (12 ก.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21    (23 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐    (22 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร     (17 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์สัมมนา     (16 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • อนุมัติรายชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๖    (6 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • การอบรมหลักสูตร     (28 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"    (17 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)" รุ่นที่ 10-13    (16 ก.พ. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (7 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 79 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image