ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2557
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2558    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ    (20 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอแจ้งเวียนการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย    (10 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประจำปี 2558    (10 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 788/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    (10 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน    (9 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • การสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬา ดีเด่น ประจำปี 2558    (2 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    (1 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย    (29 ก.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ(เพิ่มเติม)    (31 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ    (27 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ 13-22 ตุลาคม 2557)    (6 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศเพิ่มเติมวันยื่นเอกสารตำแหน่งนายสัตวแพทย์เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นำเอกสารมายื่นที่ฝ่ายสรรหาฯ กกจ. ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔ ตึกวิจิตรพาหนการ(สอบสัมภาษณ์)    (14 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (9 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 28 ประจำปี 2558    (14 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558    (3 ต.ค. 2557)
 •  
   
 • ขออนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังงกฤษ (Plancement Test) และอบรมภาษาอังกฤษ     (25 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย    (22 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2558    (4 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัดระดับและอบรมภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับ Liberty English Language Institute    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์(Ethical DNA:DLD) หลักสูตร มิติใหม่ : มาตรฐานข้าราชการไทย หัวใจธรรมาภิบาล(สำหรับระดับปฏิบัติในสังกัดส่วนกลางทุกหน่วยงาน)    (19 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557    (7 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ    (7 ส.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 100    (2 ก.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 35    (17 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 9    (1 เม.ย. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 5    (2 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 พ.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (10 ต.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (16 ก.ย. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่ง    (1 ส.ค. 2556)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (1 ส.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD) (จำนวน 20 ภาพ) 3 ก.ย. 2557)

  โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กรกรมปศุสัตว์ (Ethical DNA:DLD) (จำนวน 16 ภาพ) 22 ส.ค. 2557)

  ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 (14 มีนาคม 2557) (จำนวน 16 ภาพ) 3 ก.ค. 2557)

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 16 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image