ประชุมการจัดทำรายละเอียดการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

js slider
รายละเอียด :

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ได้มีการประชุมการจัดทำรายละเอียดการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์


วันที่ : 7 มิถุนายน 2560
เข้าถึง : 541 ครั้ง