ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

js slider
รายละเอียด :

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ได้มีการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ป.โท และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
เข้าถึง : 559 ครั้ง