ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งย้าย

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 751/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 746/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 47 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 684/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น จำนวน 17 ราย 
 • 3 ส.ค. 2563 11 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 649/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
 • 29 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 624/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 8 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2563  
    คำสั่งย้ายทั้งหมด  
   

  คำสั่งเลื่อน

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 800/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 10 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 799/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 10 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 764/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 95 ราย 
 • 31 ส.ค. 2563 2 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 754/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 24 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 745/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
    คำสั่งเลื่อนทั้งหมด  
   

  คำสั่งบรรจุ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1015/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   917/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   826/2557 
 • 22 ต.ค. 2557 12 พ.ย. 2557  
   
 •   682/2557 
 • 2 ก.ย. 2557 18 ก.ย. 2557  
   
 •   672/2557 
 • 26 ส.ค. 2557 18 ก.ย. 2557  
    คำสั่งบรรจุทั้งหมด  
   

  คำสั่งโอน

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   936/2557 
 • 2 ธ.ค. 2557 9 ธ.ค. 2557  
   
 •   928/2557 
 • 27 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   905/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   875/2557 
 • 10 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   811/2557 
 • 14 ต.ค. 2557 20 ต.ค. 2557  
    คำสั่งโอนทั้งหมด  
   

  คำสั่งลาออก

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   918/2557 
 • 25 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   900/2557 
 • 18 พ.ย. 2557 4 ธ.ค. 2557  
   
 •   790/2557 
 • 3 ต.ค. 2557 7 ต.ค. 2557  
   
 •   723/2557 
 • 18 ก.ย. 2557 26 ก.ย. 2557  
   
 •   707/2557 
 • 8 ก.ย. 2557 22 ก.ย. 2557  
    คำสั่งลาออกทั้งหมด  
   

  คำสั่งแต่งตั้ง

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 357/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 14 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 904/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 1 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 568/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย (วันที่คำสั่ง 2 ก.ค.2562) 
 • 2 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 383/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 3 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 189/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย  
 • 28 ก.พ. 2562 12 มี.ค. 2562  
    คำสั่งแต่งตั้งทั้งหมด  
   

  คำสั่งรักษาการ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 789/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 791/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 792/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 9 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 773/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย 
 • 2 ก.ย. 2563 8 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 526/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563  
    คำสั่งรักษาการทั้งหมด  
   

  คำสั่งเกษียณ

    เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย 
 • 15 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 • 8 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ ลจ.9/2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ราย 
 • 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 • 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563  
   
 •   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 • 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563  
    คำสั่งเกษียณทั้งหมด