-->

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (น.สพ.ชก.) ครั้งที่ 1/2563 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 7 ก.ย.2563)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 
1
 
   การติดตามและรายงานผลการประเมิน
  ตำแหน่งสายงานบริหาร ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ    
 

อ้างอิงตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดังนี้

1.ครั้งที่ 1/2559 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560) ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559

2.ครั้งที่ 1/2560 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ประเภทวิชาการ ดังนี้

- ตำแหน่งนิติกร

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ

ลงวันที่ประกาศข้อมูลล่าสุด  ณ วันที่  6 ธันวาคม 2560

 
   
  วันที่ของข่าว : 27 มิ.ย. 2560  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1575 ครั้ง