-->

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (น.สพ.ชก.) ครั้งที่ 1/2563 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 7 ก.ย.2563)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 
1
 
   ประกาศ
  แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2563    
 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2563 

2. เค้าโครงผลงาน ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 37 ราย

 1. นางสาวสุภาพร นันทะชัย (Word)
 2. นางสาวภูริดา  ศรีพิพัฒนกุล (Word)
 3. นางสาวอาภาพร ดอกพุฒ (Word)
 4. นายณัฐกร ราชบุตร (Word)
 5. นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม (Word)
 6. นายอาเด่น ราชอารี (Word)
 7. นางสาวนลินี หงษ์ชุมพล (Word)
 8. นายอำนวย  พุทธรัตนัง (Word)
 9. นายอนุสรณ์ ธิโนวงค์ (Word)
 10. นางสาวปริญญา เชียรวิชัย (Word)
 11. นางสาววลัยกร ศรีเจริญ (Word)
 12. นางสาวสุวรรณี เกศกมลาสน์ (Word)
 13. นายวราพงษ์ เสนะวีระกุล (Word)
 14. นายณัฐพงษ์ หม้อทอง (Word)
 15. นายพิเชษฐ์ จันทร์เป็ง (Word)
 16. นายศุภกิจ สุนาโท (Word)
 17. ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ มาสำราญ (Word)
 18. นางสาวปาจรีย์  ห่มขวา (Word)
 19. นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ (Word)
 20. นายเด่นพงษ์ สาฆ้อง (Word)
 21. นายธรรมนาถ ชัยฤทธิ์ (Word)
 22. นางสาววนิดา  หมั่นถนอม (Word)
 23. นางธีราภรณ์ พรหมภักดี (Word)
 24. นายนิติพัฒน์ ขุมหิรัญ (Word)
 25. นายอดุลย์เดช บุ่งหวาย (Word)
 26. นางเกศวดี  โคตรภูเวียง (Word)
 27. นายประหยัด ศรีโคตร (Word)
 28. นายศรายุทธ  ดอนต้อ (Word)
 29. นางสาววันวิสาข์ วะชุม (Word) 
 30. นายมานะศักดิ์ สุดจริง (Word)
 31. นางรัถยา หมั่นจิตร (Word)
 32. นายเกียรติภูมิ  อุ่นกาศ (Word)
 33. นายบรรทัด  มะลิวัลลย์ (Word)
 34. นายนันทศักดิ์  มุสิกศิลป์ (Word)
 35. นายสุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด (Word)
 36. นายวิสูตร นวลขาว (Word)
 37. นางนิสารัตน์ เพ็ชรหนู (Word)
 
   
  วันที่ของข่าว : 1 มิ.ย. 2563  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 633 ครั้ง