ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
อัตราส่วนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน ปี 2555
 

ส่วนกลาง

ตำแหน่ง ส่วนกลาง
   นักบริหาร 5 (0.47%)
   ผู้เชี่ยวชาญ 21 (1.98%)
   ผู้อำนวยการ 34 (3.20%)
   นายสัตวแพทย์ 297 (27.99%)
   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 (9.43%)
   นักทรัพยากรบุคคล 53 (5.00%)
   นักวิชาการสัตวบาล 183 (17.25%)
   นักจัดการงานทั่วไป 37 (3.49%)
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17 (1.60%)
   เจ้าพนักงานธุรการ 207 (19.51%)
   เจ้าพนักงานสัตวบาล 107 (10.08%)
 

ส่วนภูมิภาค

ตำแหน่ง ส่วนภูมิภาค
    ผู้อำนวยการ 16 (0.75%)
    นายสัตวแพทย์ 277 (12.99%)
    ปศุสัตว์จังหวัด 76 (3.56%)
    ปศุสัตว์อำเภอ 864 (40.51%)
    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 (0.38%)
    นักวิชาการสัตวบาล 167 (7.83%)
    นักจัดการงานทั่วไป 59 (2.77%)
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 82 (3.84%)
    เจ้าพนักงานธุรการ 132 (6.19%)
    เจ้าพนักงานสัตวบาล 452 (21.19%)
 

รวมทั้งหมด

ตำแหน่ง รวมทั้งหมด
    นักบริหาร 5 (0.16%)
    ผู้เชี่ยวชาญ 21 (0.66%)
    ผู้อำนวยการ 50 (1.57%)
    นายสัตวแพทย์ 574 (17.97%)
    ปศุสัตว์จังหวัด 76 (2.38%)
    ปศุสัตว์อำเภอ 864 (27.05%)
    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 108 (3.38%)
    นักทรัพยากรบุคคล 53 (1.66%)
    นักวิชาการสัตวบาล 350 (10.96%)
    นักจัดการงานทั่วไป 96 (3.01%)
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 99 (3.10%)
    เจ้าพนักงานธุรการ 339 (10.61%)
    เจ้าพนักงานสัตวบาล 559 (17.50%)
 
เลือกขอบเขตข้อมูลอื่น 2555 2554 2553 2552 2557 2558