-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   ประกาศ
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 3 พ.ค. 64    
 

1. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 3 พ.ค. 64

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 1. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 3. นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 4. นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 5. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 7. นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ
 8. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

4. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 1. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการเงิน) กลุ่มการเงินกองคลัง
 3. นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ) กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง) กลุ่มสัตว์ทดลอง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
 6. นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สัตว์) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 7. นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์) กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 9. ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 5 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

5. เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก

>>หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ 02-6534436<<

 

 
   
  วันที่ของข่าว : 3 พ.ค. 2564  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1368 ครั้ง