-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   คำสั่ง/หลักเกณฑ์
 
 
 • แนวทางการปฏิบัติงานประเมิน(ประเภทวิชาการ)  (15 เม.ย. 2563)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล ระดับชำนาญงาน  (3 ธ.ค. 2562)  
 •  
   
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 486/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการรับเงินประ  (29 ส.ค. 2562)  
 •  
   
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 487/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต  (29 ส.ค. 2562)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่  (26 มิ.ย. 2562)  
 •  
   
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินบุคคลและผลงาน  (20 มิ.ย. 2562)  
 •  
   
 • หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว16 ลว.29 ก.ย.2538(ระดับเชี่ยวชาญ)  (17 เม.ย. 2562)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 1)  (25 มิ.ย. 2561)  
 •  
   
 • แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิชาการฯ (ฉบับที่ 1)  (25 มิ.ย. 2561)  
 •  
   
 • กค 0406.4/ว138 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน  (6 ธ.ค. 2560)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  (25 ต.ค. 2560)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ  (25 ต.ค. 2560)  
 •  
   
 • ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  (25 ต.ค. 2560)  
 •  
   
 • รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว์  (30 มี.ค. 2560)  
 •  
   
 • ภาคผนวก 1 การจัดทำแบบประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • ภาคผนวก 2 มาตรฐานและแนวทางในการดำเนินการ(ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • ภาคผนวก 3 การจัดทำแบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล (ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ (ประเภททั่วไป) ลว.17 ก.พ.2560  (23 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ (ประเภทวิชาการ) ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ.2560  (20 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ (การรับเงินประจำตำแหน่งน.สพ. ระดับ ชก.) ลว.17 ก.พ.60   (20 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ(ประเภทวิชาการ) ระดับ ชก.และชพ. ลว.17ก.พ.60  (20 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • คำสั่งกรมฯแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ(ประเภททั่วไป) ระดับ ชง. ลว.17 ก.พ.60  (20 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • การจัดทำแบบประเมินบุคคลและผลงาน(ประเภททั่วไป) ระดับชำนาญงาน ลว.17 ก.พ.60  (20 ก.พ. 2560)  
 •  
   
 • กระบวนงานและขั้นตอนการประเมินบุคคลและผลงาน  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภทวิชาการ)  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • คู่มือการประเมินบุคคลและผลงาน(ประเภทวิชาการ)   (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • หนังสือประกาศสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลว. 15 ก.ย.2548  (13 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • หนังสือประกาศสำนักงาน ก.พ.ที่นร 1006/ว34 ลว.29 ต.ค.2547  (13 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • หนังสือประกาศสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0707.3/ว5 ลว.12 เม.ย.2542   (13 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • หนังสือประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ กษ0603/ว 25955 ลว.28 ก.ค.2543   (13 พ.ย. 2558)  
 •  
       
    [ 1 ][ 2 ] ถัดไป>>