DSC 0277

 

 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชุมการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมกับผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการศูนย์ (ศวพ./ศวทช./ศออ.) และผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting