ตัวอย่าง ผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา (ผ่านประเมิน) ดังนี้

1. นางสาวละมูล  โม้ลี  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

2. นางสาวศิริประภา  คำโครต ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ