การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

การจัดทำผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

การจัดทำผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศ

คำสั่ง/หลักเกณฑ์

การติดตามและรายงานผลการประเมิน

ตัวอย่างผลงานวิชาการ (ผ่านการประเมินแล้ว)