การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

Infographic การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ

ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-3

ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ ปี 2565

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2565

คู่มือ การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ

ประกาศ

คำสั่ง/หลักเกณฑ์

การติดตามและรายงานผลการประเมิน

ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมิน

ตัวอย่างผลงานวิชาการ (ผ่านการประเมินแล้ว)