คำตอบ

  • สำเนาเผยแพร่ในกรณีเป็นการเผยแพร่ลง web-site หน่วยงาน ให้นำแทรกเข้าในเล่มผลงานวิชาการโดยจัดเรียงใส่ถัดจากหน้าปกเอกสารวิชาการ และอยู่ก่อนหน้าบทคัดย่อของเรื่องนั้น ทั้งนี้หน้า web-site หน่วยงาน จะต้องระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนรวมถึงระบุหน้าชื่อเรื่องผลงานเรื่องนั้นด้วย
  • กรณีเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการเล่มเต็มจากวารสาร, จุลสาร หรือการประชุมวิชาการ เป็นต้น ให้จัดทำหน้าปกผลงานวิชาการตามตัวอย่างให้ถูกต้อง แทรกสำเนาหน้าปกเอกสารต้นฉบับเผยแพร่และหน้าสารบัญให้แนบต่อจากหน้าปก