คำตอบ

  • สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นมติของคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานให้เปลี่ยนชื่อผลงานวิชาการ แต่ต้องไม่ทำให้สาระสำคัญของเนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไป และยังคงใช้เลขทะเบียนวิชาการ/วิจัย เดียวกับชื่อเรื่องผลงานเดิมที่ได้ขอจากกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ พร้อมนี้ ให้หน่วยงานของผู้ขอรับการประเมินทำหนังสือชี้แจง พร้อมแนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน โดยให้ประธานคณะกรรมการวิชาการหน่วยงาน เป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารการเปลี่ยนชื่อผลงาน หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานที่มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติให้เปลี่ยนชื่อผลงานได้

 

ประเด็นสำคัญคือ การเปลี่ยนชื่อผลงานต้องไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อเรื่องที่ทำให้สาระสำคัญของเนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไป และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน