คำตอบ

  • สำหรับสีหน้าปก/หลังปกเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล ให้ใช้สีต่างจากสีหน้าปก/หลังปกผลงานวิชาการ
  • สำหรับสีหน้าปก/หลังปกผลงานวิชาการนอกจากต้องใช้สีที่ต่างจากสีหน้าปก/หลังปกแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลแล้ว กำหนดให้สีหน้าปก/หลังปกผลงานวิชาการเป็นสีเดียวกันทุกเรื่องตามจำนวนที่เสนอไว้กับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
  • สำหรับสีของสันปก กำหนดให้ใช้วัสดุตามความเหมาะสมกับความหนาและบางของเนื้อหา ทั้งนี้ให้ใช้สีเดียวกันทุกเล่มเอกสาร (ทั้งแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล จำนวน 10 เล่มและผลงานวิชาการ จำนวนเรื่องละ 10 เล่ม ตามจำนวนที่เสนอไว้กับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล)