อ้างอิงตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดังนี้
      1.ครั้งที่ 1/2560 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
      2.ครั้งที่ 2/2560 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561)
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560
      3.ครั้งที่ 1/2561 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561)
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
      4.ครั้งที่ 2/2561 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562)
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
      5.ครั้งที่ 1/2562 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562)
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
      6.ครั้งที่ 2/2562 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
      7.ครั้งที่ 3/2562 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
      8.ครั้งที่ 1/2563 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563)
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

ผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ประเภทวิชาการ ดังนี้
   - ตำแหน่งนิติกร
   - ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
   - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
   - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
   - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
   - ตำแหน่งเศรษฐกร
   - ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ