ตามที่ กรมปศุสัตว์อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินบุุคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการของกรมปศุสัตว์" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานระดับกรม และคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน ไปแล้วนั้น

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ โดยให้ประเมินการเรียนรู้จากแบบทดสอบความรู้ และสรุปการทำแบบทดสอบ (เอกสารแนบ 1)

2. อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาและประเมินผลงานวิชาการกรมปศุสัตว์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ /ตำแหน่งสายงานนักวิชาการสัตวบาล /ตำแหน่งสายงานนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ /ตำแหน่งสายงายสนับสนุน

โดยมีประเด็นการอภิปรายปัญหา 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.กระบวนการผู้ขอรับการประเมิน 2.กระบวนการของกองการเจ้าหน้าที่ 3.กระบวนการของคณะกรรมการประเมินบุคคล และผลงาน สรุปผลการอภิปราย (เอกสารแนบ 2)

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

ตามละเอียดตามเอกสารแนบ