• การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก

การเลื่อนระดับ

ประกาศและหลักเกณฑ์