• การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการขอรับการคัดเลือก

การเลื่อนระดับ

ประกาศและหลักเกณฑ์