อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 138 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552