คำสั่งที่ 517/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 1)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ