ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ฉบับที่ 1)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ