เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ