เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)