ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
getMonthView($month, $year); ?>
 
 
พนักงานราชการ
       
ผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (14/03/2557)
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 (30/01/2557)
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (03/01/2557)
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (26/11/2556)
มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 (07/11/2556)
แบบฟอร์มการแจ้งอัตราว่างของพนักงานราชการ (19/11/2556)
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
   
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
1. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
    เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานละการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
2.เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
3.เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
4.เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
     เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
5.สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
6.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
7.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
8.เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)
9.เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552)
  - ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (14/11/2554)
  - ใบสมัครพนักงานราชการ
ประกาศกรมปศุสัตว์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ เรื่อง แนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (01/10/2556)
1.เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ (22/07/2554)
2.เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
3.เรื่อง การกำหนดวันปฏิบัติราชการ
4.เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2554)
  - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  - รายการสมรรถนะสำหรับพนักงานราชการประเภททั่วไป
คำสั่งกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 280/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการกลาง (08/05/2555)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 183/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือแจ้งเวียน (หนังสือกรมปศุสัตว์)
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/10/2556)
  - กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (04/02/2557)
ขอให้ส่งแบบรายงานจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (05/11/2555)
ข้อหารือเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (19/07/2555)
ขอแจ้งเวียนเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ (18/05/2555)
ซักซ้อมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (23/04/2555)
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์
  - แบบรายงานการจ้างพนักงานราชการทั่วไป
หนังสือแจ้งเวียน (สำนักงาน ก.พ.)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แนวทางการดำเนินการตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (01/08/51)
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (20/11/2552)
เรื่องอื่น ๆ
ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ (09/10/2555)
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ประกาศสำนักนายกฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
หนังสือลาออก (29/05/52)
108 คำถาม (29/05/52)
การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พนักงานราชการ
รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายกองทุนประกันสังคมปี 2554
การเบิกจ่ายเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ (16/11/2553)
   
หน้า 1 2 3
   
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768