ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบลา แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์
     
แบบฟอร์มรายงานการลาประจำปีงบประมาณ... แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.4)
ข้าราชการ/ลูกจ้าง(เลื่อนเงินเดือน)1เม.ย.-30 ก.ย.
แบบแจ้งการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการ
ใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล(แบบ7128)
หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์์ (ก.ฌ.ส 5)
ข้าราชการ/ลูกจ้าง(ปีงบประมาณ) 1 ต.ค.-30 ก.ย.
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา
พยาบาล(แบบ7129)
ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์
พนักงานราชการ 1 ต.ค.-30 ก.ย. หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
(แบบ7130)
แบบฟอร์มวันลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำนาญ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(แบบ7131)
  หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำเหน็จรายเดือน(ลูกจ้าง)
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7132) ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์กรมปศุสัตว์
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7133)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หนังสือมอบฉันทะ(กรณีมายื่นเอกสารแทน)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาอุปสมบท กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือ
ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก
(แบบ7134)
หนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 
 
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล
   
   
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน
   
   
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ    
แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่าง
ประเทศ
   
   
แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ
   
   
แบบใบลาติดตามคู่สมรส    
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ    
แบบใบขอยกเลิกวันลา    
     
แบบฟอร์มการปรับปรุงตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง เลื่อนระดับ
แบบฟอร์มเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     
การปรับปรุงตำแหน่งมีผลให้ระดับสูงขึ้น เอกสารหมายเลข 3.2 แบบหนังสือมอบฉันทะ
บัญชีรายละเอียดการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณา
เลื่อนตำแหน่ง
แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
แบบสำรวจการปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง  
การตัดโอนตำแหน่ง    
   
     

หน้า 1 2 3


 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768