วิสัยทัศน์

" กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่แน่วแน่แก้ไข และใส่ใจบริการ พร้อมประสานสามัคคีด้วยความรัก ศักดิ์ศรีอย่างมีคุณธรรม "

MOTTO

" เราจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก "

พันธกิจ

  • พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคนในกรมปศุสัตว์
  • มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
  • พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์