ปี 2567

 • การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2567
  • หนังสือแจ้งหน่วยงานจัดทำแผนและกำหนดรายงานผลการดำเนินงาน
 • แบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มรายงานผล
  • แบบฟอร์มทำเนียบเครือข่าย

ปี 2566

 • การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัมนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
  • หนังสือแจ้งหน่วยงานจัดทำแผนและกำหนดรายงานผลการดำเนินงาน
 • ตัวอย่างภาพกิจกรรม
  • มิติด้านการทำงาน
  • มิติด้านส่วนตัว
  • มิติด้านสังคม
  • มิติด้านเศรษฐกิจ
 • ทำเนียบเครือข่าย
  • ฝ่ายประสานงานโครงการ กองการเจ้าหน้าที่
  • ส่วนกลาง
  • สำนักงานปศุสัตว์เขต
  • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  • ด่านกักกันสัตว์
  • ศูนย์ต่าง ๆ
 • แบบฟอร์ม
  • แบบฟอร์มการจัดทำแผน
  • แบบฟอร์มรายงานผล
  • แบบฟอร์มรายงานภาพกิจกรรม
  • แบบฟอร์มทำเนียบเครือข่าย

ปี 2565

ปี 2557 - 2564