แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุุณภาพชีวิต

คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์และทำเนียบเครือข่าย

  1. โครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุุณภาพชีวิต
  2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2559
  3. ทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์
  4. ตัวอย่างภาพกิจกรรม
  5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2562
  6. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2561
  7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2559
  8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 และจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2558