1

นายวิจิตร สุวรรณกิตติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2518 - 20 ธันวาคม 2521

2

นายวิเชียร สุวัณณะศรี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2523 - 30 กันยายน 2523

3

นายโสภณ เมืองเจริญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2523 - 7 มิถุนายน 2526

4

 นางอุบล ศรีสมบูรณ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2526 - 13 พฤศจิกายน 2531

5

นายเหรียญชัย บิณฑวิหค
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 - 30 กันยายน 2536

6

นายปรีชา พูนบุญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 - 28 ธันวาคม 2538

7

นายโพธิ์ธวัช รัตนโชติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2539 - 20 ตุลาคม 2542

8

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2542 - 5 มีนาคม 2543

9

นางวิมลรัตน์ สุภาคม
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2543 - 16 ตุลาคม 2551

10

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2551 - 21 มกราคม 2552

11

นายโอภาส ทองยงค์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 - 22 ธันวาคม 2552

12

นายอวยชัย ชัยยุทโธ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2555

13.1

นายพนม มีศิริพันธุ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 - 5 ธันวาคม 2560

142

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2563

15 editt

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 - 18 กรกฎาคม 2565

direc manas

นายมนัส เทพรักษ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน