กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 2112,2113; โทรสาร 02-6534916 Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.