รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2567

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

การขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน

แนวทางการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปีงบประมาณ 2565