การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลงาน ปี 2566

คู่มือ การจัดทำผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ

คำสั่ง/หลักเกณฑ์

การติดตามและรายงานผลการประเมิน

ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมิน

ตัวอย่างผลงานวิชาการ (ผ่านการประเมินแล้ว)