ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ