เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ

กลุ่ม/ฝ่าย

ชื่อ - นามสกุล

ผู้อำนวยการกอง
โทร. 0-2653-4433
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2111
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505
นายมนัส เทพรักษ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2112-2113
โทร.0-2653-4434
โทรสาร.0-2653-4916
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 505

นางจิรัชญา รุ่งเรือง
นางสาวพัชรนันท์ จงศรีอดิสรณ์
นางสาวสุชาวดี นุ้ยเพชร
นายพลเดช ศรีจันทร์
นางสาวณิชชา โพชะโน
นางสาววราภรณ์ สรเสนา
นางสาวสุทัตตา บุญบาง
นายธัญรัตน์ ถิระวรรณธร
นายธีรยุทธ อาญาเมือง
นายเวทย์ เบ็งจันทึก

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2141-2143
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 508

นายปรีชา จันทรณิธานศรี
นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์
นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน
นางสาวภารวี โพธิ์งาม
นางสาวพอตา ทองดารา
นางอรเยาว์ รักสนอง
นางสาวกนกพร รุ่งฟ้า
นางสาวธัญวลัย ศิลาดำ
นางสาวกนกวรรณ ห้วยกำปัง
นางสาวรภีร์ลักษณ์ กิจฉวีธนกุล
นางสาวแพรวพราว มายะนันท
นางสาวพัชรินทร์ สุขนุ่ม
นางสาวรัตติกาล ทะนิวทอง
นายภูมิพัฒน์ โนทัย

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2131-2133
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 504

นางทัศนีย์ ภูเขาทอง
นางสาวปรารถนา พลายมาศ
นางรวีวรรณ มรรควิน
นางอุษา สร้อยสอน
นายเลอสรร
ศิริปาลกะ
นางสาวสุวดี พุมดวง
นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
นางสาวขวัญชนก
สุขประเสริฐ
นางสาวนลินรัตน์ บุญประโคมชนกุล
นางสาวณัชชา ช่วยชู
นายกิตติพงศ์
ตันตินราศักดิ์
นางสาวอุษณีย์ ฉลองเกียรติกุล
นางสาวทิพเนตร พานโครต
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2121-2123
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 501
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางศศิธร จารุพงศกร
นางสาวสุวิมล สว่างวงษ์
นางสาวนราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
นายวิทยา วิทยอภิบาล
นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม
นายชานน พึงรำพรรณ
นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
กลุ่มพัฒนาบุคลากร
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2151-2153
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 509
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
นางสาวธัญนันท์ สินชัย
นางสาวพัชนินทร์ เดชพันธุ์
นางสาวปัณณ์นารา มีสัตย์
นางสาวณิชกานต์ วิศิษฐวาณิชย์
นางสาวณิชนันทน์ เนียนสันเทียะ
นางนวภรณ์ สนศิริ
นางสาวภัสนันท์ ญาณสูตร
นายนัฐพงศ์ ประคำทอง
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2134
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 503
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นายกฤชฐา นาควิจิตร
นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นางสาวจารีพร อินจันทึก
นางสาวอภิสรา สอิ้งทอง
นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม
นางสาวจันทร์จิรา แก้วมณีชัย
นางสาวสาวิภา ประทุมสันต์

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2125
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 ห้อง 502

นางปิยะนาภ พุมดวง
นางวันเพ็ญ เอกชน
นางมัสยา พันหนองโพน
นางสาวเสาวคนธ์ สร้อยทอง
นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ
นางสาวพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล