นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121-2123

นางศศิธร จารุพงศกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2122

น.ส.สุวิมล สว่างวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123

น.ส.นราพรรณ พันธุ์ฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

นายวิทยา วิทยอภิบาล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121

น.ส.ทิพยสุดา สุนทรเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2121
Parichat
น.ส.ปาริชาต เพชรบุรีภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123
bew
น.ส.ณปภัช ดิลกหิรัญกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123

นายชานน พึงรำพรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123

น.ส.ปริพัตทร์ วงค์ธิมา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2123