175324

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบูรณาการงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นำโดย น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้ให้เกียรติกองการเจ้าหน้าที่ โดยมี น.สพ.มนัส เทพรักษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน" และได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพสัตว์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 187 ราย ในหัวข้อ "สื่อสารตรงใจ เข้าใจตรงกัน (Effective Team Communication)" วิทยากรจากภาคเอกชน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ยุคใหม่ (Person X Partners) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน soft skills เพื่อให้บุคลากรกรมปศุสัตว์นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครอบครัวปศุสัตว์ “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"